TaikokiaT Shindō for Stratagemmi

author

Camilla Fava e Chiara Marsilli

magazine

Stratagemmi

website

TaikokiaT Shindo recensione